ТОВ "Закарпатська продовольча група"

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Код за ЄДРПОУ: 31326993
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Закарпатська продовольча група"
Скорочене найменування (за наявності): ТОВ "Закарпатська продовольча група"
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
Поштовий індес: 89600
Область, район: Закарпатська
Населений пункт: місто Мукачеве
Вулиця, будинок: вулиця Пряшiвська бiчна, 4
Телефон: +38 (03131) 2-25-25
+38 (03131) 5-44-32

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва: АА № 034060
Дата державної реєстрації: 23.02.2001 р.
Орган, що видав свідоцтво: Державний реєстратор Мукачiвського мiськвиконкому
Зареєстрований статутний капітал (грн.): 1 200 000,00
Сплачений статутний капітал (грн.): 1 200 000,00

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті МФО банку Поточний рахунок
АТ "ОТП Банк" 300528 26005101323047 (Гривня)
АТ "ОТП Банк" 300528 26005101323047 (Валюта)

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД Вид
47.11роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування
46.33оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
46.34оптова торгiвля напоями

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Оптова торгiвля алкогольними напоями АВ № 340868 20.05.2011р. САТ ДПА України 01.06.2016р.
ОписПiсля закiнчення строку дiї лiцензiїї , дiя строку лiцензiї буде продовжено

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада:Директор
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ:Попп Василь Мартинович
Рік народження:1967
Освіта:вища
Стаж керівної роботи (років):10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:ТОВ "Барва", заступник директора
Опис: Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Роботою Товариства керує Директор, Директор: а) представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами; б) здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; в) укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, виступає розпорядником його коштiв та майна, видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень викладених в цьому Статутi; т.д. Попереднi керiвнi посади: ТОВ "Барва", заступник директора За виконання обовязкiв генерального директора виплачена заробiтна плата у грошовiй формi згiдно штатного розпису. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.
 
Посада:Головний бухгалтер
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ:Гiряк Ольга Валерiївна
Рік народження:1962
Освіта:вища
Стаж керівної роботи (років):12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:ДП "Барва-Авто", бухгалтер
Опис: Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Змiн в персональному складi посадової особи в звiтному роцi не було. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно з посадовою iнструкцiєю: 1) забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; 2) забезпечення ведення податкового облiку у вiдповiдностi з вимогами Законiв України; 3) органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 4) забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, її пiдписання i надання користувачам. За виконання функцiй головного бухгалтера виплачена заробiтна плата у грошовiй формi згiдно штатного розпису. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Керiвнi посади- Головний бухгалтер ТОВ "Закапрпатська продовольча група" На iнших пiдприємствах посад протягом 2012 року не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Процентні облігації

Дата реєстрації випуску:27.04.2007
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску:207/2/07
Найменування органу, що зареєстрував випуск:ДКЦПФР
Номінальна вартість (грн.):25000
Кількість у випуску (штук):260
Форма існування та форма випуску:Документарні іменні
Загальна номінальна вартість (грн.):6500000
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках):15
Термін виплати процентів:щоквартально
Сума виплачених процентів за звітний період (грн.):4382515,17
Дата погашення облігацій:15.05.2012
Опис: 29 травня 2012 року до ЗТУ НКЦПФР надiслано звiт про погашення облiгацiй, який 07.06.2013 року був перенаправлений до НКЦПФР. Рiшення про погашення ще не прийнято. Мета емiсiї облiгацiй: 100% коштiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй, будуть використанi для закупiвлi продовольчих та непродовольчих товарiв та основних засобiв для подальшого нарощування обсягiв реалiзацiї продовольчих та непродовольчих товарiв. Джерелом погашення облiгацiй i виплати доходiв по облiгацiям є кошти емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов''язкових платежiв. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також не будуть використанi для покриття збиткiв, пов''язаних з господарською дiяльнiстю емiтента.. Першими та подальшими власниками облiгацiй можуть бути юридичнi особи -учасники закритого (приватного) розмiщення, коло яких зазделегiдь визначено у рiшеннi про розмiщення облiгацiй. Закрите (приватне) розмiщення починається 27.04.2007 р. i закiнчується 15.05.2012 р.. Розмiщення облiгацiй здiйснювалось за письмовими заявками на придбання облiгацiй з наступним укладанням договору купiвлi-продажу. Розмiщення облiгацiй здiйснювалось емiтентом самостiйно за його адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. I.Франка,32 Розмiщення облiгацiй вважається таким, що вiдбулось, у випадку розмiщення будь-якої кiлькостi облiгацiй. Станом на 27.04.2007 р.. запланований обсяг закритого (приватного) розмiщення облiгацiй Товариства повнiстю вичерпаний. Облiгацiї випуску (серiя "В") емiтента не проходили лiстингу на жоднiй бiржi у зв''язку з закритою формою розмiщення.

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн): 4633 2207
Статутний капітал (тис. грн.): 1200 1200
Скоригований статутний капітал (тис. грн): 1200 1200
Опис: Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок: Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 3433 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 3433 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX19900XX
у тому числі:
Довгостроковий кредит10.08.201031002109.08.2013
Довгостроковий кредит21.01.2010128002121.10.2013
Довгостроковий кредит23.11.201240002131.01.2016
Зобов'язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):XXX
 
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):XXX
 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):XXX
 
за векселями (всього)XXX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):XXX
 
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):XXX
 
Податкові зобов'язанняX960XX
Фінансова допомога на зворотній основіXXX
Інші зобов'язанняX200772XX
Усього зобов'язаньX221632XX
Опис: № CR 10-099/800-2, дата виникнення 10.08.2010, 3100 тис. грн., погаш. 09.08.2013
№ CR 10-167/800-2, дата виникнення 21.10.2010, 12800 тис. грн., погаш. 21.10.2013
№ CR 12-258/800-2, дата виникнення 23.11.2012, 4000 тис. грн., погаш. 31.01.2016

Річна фінансова звітність

Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок